MSAC
หน้าหลัก
แบบฟอร์ม 15-ก.10 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลการจิดกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการเอกสาร
คู่มือการใช้งาน การจัดการรายงานความก้าวหน้าของโครงการในไตรมาสต่างๆ ในระบบ MSAC
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566   09:07:41
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address: 44.211.84.185
Database time: May'30 2023 09:07:41
ระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าหลัก | คู่มือการใช้งาน | เกี่ยวกับ MSAC